نانو محک بهبود
بهشتی در جهنم

بهشتی در جهنم

بهشتی دردل جهنم!
دریاچه اوباری در بیابان لیبی و شمال صحرابزرگ افریقا است اطراف این دریاچه بقدری سر سبز وزیبا است كه باورش سخت است كه دردل كویر چنین بهشتی وجود دارد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود