نانو محک بهبود
Ultrasound-promoted synthesis of novel fused heterocycles by criss-cross cycloaddition

Ultrasound-promoted synthesis of novel fused heterocycles by criss-cross cycloaddition

Ultrasound-promoted synthesis of novel fused
heterocycles by criss-cross cycloaddition


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود