نانو محک بهبود
Magnetic carbon nanotube-supported imidazolium cation-based ionic liquid as a highly stable nanocatalyst for the synthesis of 2-aminothiazoles

Magnetic carbon nanotube-supported imidazolium cation-based ionic liquid as a highly stable nanocatalyst for the synthesis of 2-aminothiazoles

Magnetic carbon nanotube-supported
imidazolium cation-based ionic liquid as a
highly stable nanocatalyst for the synthesis
of 2-aminothiazoles


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود