نانو محک بهبود
Ultrasound-assisted Method for the Synthesis of 3-Methyl-4-arylmethylene Isoxazole-5(4H)-ones Catalyzed by Imidazole in Aqueous Media

Ultrasound-assisted Method for the Synthesis of 3-Methyl-4-arylmethylene Isoxazole-5(4H)-ones Catalyzed by Imidazole in Aqueous Media

Ultrasound-assisted Method for the Synthesis of 3-Methyl-4-arylmethylene Isoxazole-5(4H)-ones Catalyzed by Imidazole in Aqueous Media


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود