نانو محک بهبود
Isoxazoles، Ultrasound irradiation، Montmorillonite، Nanoclay Water

Sonochemical synthesis of 3-methyl-4-arylmethylene isoxazole-5(4H)-ones by amine-modified montmorillonite nanoclay

Sonochemical synthesis of 3-methyl-4-arylmethylene
isoxazole-5(4H)-ones by amine-modified montmorillonite nanoclay


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود