نانو محک بهبود
Synthesis of 2-aminothiazoles from methylcarbonyl compounds using a Fe3O4 nanoparticle-N-halo reagent catalytic system†

Synthesis of 2-aminothiazoles from methylcarbonyl compounds using a Fe3O4 nanoparticle-N-halo reagent catalytic system†

Synthesis of 2-aminothiazoles from methylcarbonyl compounds using a Fe3O4 nanoparticle-N-halo reagent catalytic system†


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود