نانو محک بهبود
Nanochitosan، 2-Aminothiazoles ،Thiazoles، Nanocatalyst، Ketones

Nanochitosan: A biopolymer catalytic system for the synthesis of 2-aminothiazoles

Nanochitosan: A biopolymer catalytic system for the synthesis of 2-aminothiazoles


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود