نانو محک بهبود
Organosilane ،sulfonated graphene ،oxide in the Biginelli ، Biginelli-like reactions

Organosilane sulfonated graphene oxide in the Biginelli and Biginelli-like reactions

Organosilane sulfonated graphene oxide in the
Biginelli and Biginelli-like reactions


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود