نانو محک بهبود
داروهايي كه به جاي درمان، بيمار مي كنند

داروهايي كه به جاي درمان، بيمار مي كنند

چندسالي است که در کشورهاي پيشرفته، موج جديدي در خصوص آلودگي آب ها به ترکيبات دارويي آغاز شده است؛ يعني گفته مي شود که ترکيبات دارويي از طريق فاضلاب شهري و کشاورزي و کارخانه هاي داروسازي و بيمارستان ها و نيز شيرابه مراکز دفن زباله، وارد آب هاي سطحي و زيرزميني مي شوند که در نهايت به آب هاي شرب راه خواهند يافت و مي توانند تاثيرات نامطلوبي بر انسان و محيط زيست داشته باشند؛ از اين رو تهديدي براي انسان ها و جانداران خشکي و آبزي به شمار مي آيند. درباره اين ترکيبات دارويي مي توان به آنتي بيوتيک ها، کاهش دهنده هاي درد، دارو براي کاهش کلسترول، داروهاي روان درماني، داروهاي کنترل تولد، مواد مختل کننده غدد درون ريز و ترکيبات هورموني مثل استروژن ها و آندروژن ها و حتي ترکيبات موجود در لوسيون ها و کرم هاي محافظتي پوست هم اشاره کرد.
    
    زمينه و تاريخچه
     در سال ١٩٦٥ آقايان «استوم-زولينگر» و «فير» از دانشگاه هاروارد، اولين گزارش را در زمينه عدم حذف هورمون هاي استروييدي در عمليات تصفيه فاضلاب منتشر کردند. «تابِک» و «بانچ» در مقاله اي که در سال ١٩٧٠ منتشر شد، به بررسي عاقبت هورمون هاي انساني در فرايندهاي تصفيه فاضلاب پرداختند و بيان کردند «چون هورمون ها در مقادير بسيار کم نيز از لحاظ فيزيولوژيک فعال هستند، مهم است تعيين شود که استروييدها تا چه حد قابليت تجزيه بيولوژيکي دارند». البته از اوايل دهه ١٩٤٠ دانشمندان آگاه بودند که بعضي از ترکيبات شيميايي خاص مي توانند رفتار استروژن ها و آندروژن ها را تقليد کنند. در ١٩٧٧ محققان دانشگاه کانزاس اولين مقاله مشخص در زمينه خروج ترکيبات دارويي از تصفيه خانه هاي فاضلاب را منتشر کردند. بااين حال، برخلاف وجود چنين تحقيقات قديمي اي، موضوع ترکيبات دارويي و استروييدها در خروجي تصفيه خانه فاضلاب تا دهه ١٩٩٠ موردتوجه زيادي قرار نگرفت. در اين دهه بود که وجود هورمون هاي استروييدي طبيعي و مصنوعي در فاضلاب ها، به موضوع تاثير بر توليدمثل ماهي ها در بعد از محل تخليه خروجي فاضلاب ربط داده شد. پس از يافتن اولين ارتباط بين آلاينده هاي ناچيز موجود در فاضلاب (کمتر از ميکروگرم بر ليتر) با تاثيرات اکولوژيکي در آب هاي پذيرنده، تحقيقات زيادي درباره وجود اين آلاينده ها انجام و درنتيجه وجود ترکيبات دارويي و هورمون هاي استروييدي در بسياري از آب هاي جهان اثبات شد. وجود اين ترکيبات در آب هاي کشورهاي اروپا و روسيه نيز اثبات شده است. يکي از دلايل اصلي اين آلودگي وسيع، تخليه فاضلاب هاي شهري به منابع پذيرنده تشخيص داده شد؛ چون در اين تصفيه خانه ها، ترکيبات آلي به طور کامل حذف نمي شوند. استفاده غيرمستقيم از اين پساب ها براي شرب، چه به صورت برنامه ريزي شده و چه به صورت برنامه ريزي نشده، مربوط به زماني است که پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب قسمت مهمي از دبي آب پذيرنده را به خود اختصاص دهد. در بسياري از نقاط جهان، آب هاي سطحي (که قسمت اعظم آن را اين پساب هاي خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب تشکيل مي دهد)، به عنوان منبع اصلي آب ورودي به تصفيه خانه هاي آب شرب شهرهاي پايين دست نقش آفريني مي کنند. نبايد از ياد برد که توسعه پايدار آب در سطح جهان، به استفاده مجدد و موثر از آب ها وابسته است. به خصوص که استفاده مجدد از فاضلاب شهري براي کشاورزي و افزايش منابع آب شرب، موضوعي بسيار حياتي و حساس است. با وجود اين، درک عامه مردم و نگراني هاي ناشي از مقادير ناچيز داروها و هورمون ها در اين آب ها باعث ايجاد مقاومت هايي در مسير پروژه هاي استفاده مجدد شده است. از اين رو لازم است اطلاعات دقيقي در زمينه حذف اين آلاينده ها از فاضلاب، تاثير تخليه اين پساب ها بر آب هاي سطحي و زيرزميني و راندمان حذف آلاينده هاي باقي مانده توسط فرايندهاي مرسوم و پيشرفته تصفيه آب شرب به دست آيد. تعداد زيادي از مقالات منتشرشده در سطح جهان، عاقبت مقادير ناچيز هورمون ها و ترکيبات دارويي در فرايندهاي تصفيه آب را بررسي کرده اند. بايد متذکر شد که توانايي يک فرايند خاص در حذف ترکيبات آلي، وابستگي شديدي به ساختمان و غلظت آن آلاينده دارد. به علاوه پارامترهاي عملياتي آن فرايند خاص (مثل مقدار اکسيدکننده و زمان تماس)، تعيين کننده ميزان کاهش آن آلاينده خاص است.
    
    چه بر سر داروها مي آيد؟
     داروها ابتدا به مصرف انسان، دام ها و حيوانات خانگي مي رسند که در ادامه مقاديري از آن وارد فاضلاب هاي شهري و کشاورزي مي شود. داروهاي مصرف نشده نيز يا مستقيما وارد شبکه هاي فاضلاب شده يا دور ريخته شده و از مراکز دفن زباله سر در مي آورد. در تحقيقي که در آمريکا انجام شده است، حدود ٤٥ درصد مردم اظهار کرده اند که داروهاي مازاد بر نياز خود را به سطل زباله مي اندازند و ٢٨ درصد مردم داروهاي مازاد را در شبکه فاضلاب مي ريزند و ١٢ درصد از مردم آنها را در خانه نگاه مي دارند و پنج درصد نيز به داروخانه ها بر مي گردانند و پنج درصد مردم آنها را به مراکز خاص زباله هاي خطرناک تحويل مي دهند. اين آمار بيانگر ضرورت اجراي برنامه هاي فرهنگي خاص براي ايجاد نظام بازپس گيري داروها در کشورهاست تا در همين شروع امر، از آلودگي بعدي آنها جلوگيري کرد. هرچند بسياري از کشورها درحال حاضر نيز چنين برنامه هايي دارند و بعضي از ايالت هاي آمريکا نيز در اين امر از بقيه پيشي گرفته اند. البته بايد متوجه بود که بيمارستان ها و مراکز درماني به همراه کارخانه هاي داروسازي، از مراکز مهم انتشار ترکيبات دارويي در محيط زيست به شمار مي روند. براي بيمارستان ها شاخص ميزان مصرف دارو به ازاي هر تخت در سال معادل دوهزارو ٣٠٠ گرم در نظر گرفته مي شود و ميزان فاضلاب توليدشده در هر سال به ازاي هر تخت نيز رقم ٢٢٧هزارو ٦٥٠ ليتر برآورد شده است که با محاسبه اي سرانگشتي مي توان ديد که غلظت ترکيبات دارويي در فاضلاب بيمارستان بالغ بر ١٠ ميلي گرم بر ليتر خواهد بود. درخصوص ميزان تاثير کارخانجات داروسازي نيز يک تحقيق بين سال هاي ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٩ از سوي «USGS» روي سه تصفيه خانه فاضلاب انجام شد. ٢٠ درصد از فاضلاب ورودي به دو تصفيه خانه، از کارخانجات دارويي جريان مي يافت، ولي تصفيه خانه سوم ارتباطي با کارخانجات دارويي نداشت. در تصفيه خانه اي که به اين کارخانجات مربوط نبود، به ندرت غلظت يک ترکيب دارويي از يک ميکروگرم در ليتر تجاوز مي کرد، ولي در تصفيه خانه هاي مرتبط با کارخانجات دارويي، غلظت ترکيبات بين دو تا ٤٠٠ ميکروگرم در ليتر متغير بود.
    
    عوارض حضور ترکيبات دارويي در آب ها
     مقاومت در برابر آنتي بيوتيک ها از اولين تاثيرات باقي مانده ترکيبات دارويي بر انسان ذکر شده است. به تازگي وزير بهداشت کشورمان نيز در سخنان خود در نخستين روز مجمع جهاني بهداشت در ژنو، بر نگراني جنبش عدم تعهد از شيوع مقاومت داروهاي آنتي باکتريال و خطرهاي بالقوه عظيم آن براي دستاوردهاي جهاني سلامت عمومي و نيز نياز فوري به اقدام جهاني براي مواجهه با اين خطر، تاکيد کرد. دراين باره، گفته شده است ٢٥ درصد از ميکروب هاي مولّد اسهال هاي عفوني به آنتي بيوتيک ها مقاوم شده اند. البته نبايد فراموش کرد که اگرچه يک ترکيب به صورت منفرد داراي تاثيري خاص است، ولي زماني که در کنار ديگر ترکيبات بر بدن اثر مي گذارد، تاثيرات آن تصاعدي خواهد بود و مضاعف مي شود. درادامه مي توان از تغيير فشارخون، تاثيرات هورموني و جنسي، کمک به رشد سرطان ها، اختلال در عملکرد غدد درون ريز، ايجاد تغييرات ژنتيکي در جانداران درياها و خشکي به عنوان ديگر تاثيرات اين ترکيبات نام برد. قابل ذکر است پژوهش تازه اي که در مجله «نيچر» منتشر شد، انقراض نسلي از کرکس ها در هند و پاکستان را به داروي ضددرد ديکلوفناک نسبت داده است که از راه شکار حيوانات اهلي (که اين دارو در بدن آنها تجمع کرده بود)، وارد بدن آنها شده و از راه تخريب بافت کليه، آنها را منقرض کرده است. البته به تازگي، کاهش نسل انواع عقاب در اروپا و آفريقا را نيز به اين دسته داروهاي ضددرد نسبت داده اند. به دليل اهميت ذخاير ماهي هاي دريايي براي بسياري از کشورهاي اروپايي و آمريکايي، تاثير متفاوت اين ترکيبات بر ماهي هاي مختلف، يکي از موضوعات پژوهشي آنان به شمار مي رود.
    
    کمبود آب و استفاده مجدد
     با توجه به افزايش جمعيت و کمبود منابع آب از يک سو و افزايش خشک سالي ها و نيز تاثيرات گرمايش جهاني بر منابع آب از سوي ديگر، کشاورزان در سطح جهان مجبور به استفاده از فاضلاب هاي تصفيه شده براي کشاورزي شده اند. براي کشورهايي که از فاضلاب تصفيه شده براي آبياري مزارع استفاده مي کنند، موضوع باقي مانده مواد دارويي بسيار حائز اهميت است.
     به تازگي در تحقيقي که در يکي از کشورهاي منطقه انجام شده است، مردم به دو دسته تقسيم شدند؛ به يک گروه، سبزيجات و فلفل پرورش يافته با فاضلاب تصفيه شده دادند و همين مواد ولي پرورش يافته با آب معمولي در اختيار گروه ديگر قرار گرفت. درادامه مقدار ماده «کاربامازپين» (Carbamazepine يا داروي تشنج و صرع) در ادرار آنها اندازه گيري شد. پس از يک هفته مشاهده شد مقدار اين ماده در دسته اول به شدت زياد است و با تغيير رژيم اين دسته به سبزيجات گروه دوم، مجددا مقدار اين ماده به غلظت طبيعي بازگشت. حال بايد توجه داشت اگر از فاضلاب هاي تصفيه نشده براي آبياري سبزيجات استفاده شده باشد، بايد منتظر بروز مشکلات اساسي تر بود. ضمنا ناگفته پيداست علاوه بر کشاورزان، هر روز بر تعداد ديگر متقاضيان آب هاي غيرمتعارف مانند آب هاي خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب، افزوده مي شود، پس بايد به نحو مناسبي به اين تقاضاها پاسخ داد که تهديد بهداشت عمومي جامعه را در پي نداشته باشد.
    
    پژوهش براي حل مشکل
     تاکنون در بسياري از کشورهاي جهان و به ويژه کشورهاي پيشرفته، تحقيق هاي فراواني درباره ترکيبات دارويي و تاثيرات آن بر انسان و محيط زيست انجام شده است که به مواردي از آنها در ابتداي مقاله اشاره کرديم. جالب آن است سازمان بهداشت جهاني نيز نسبت به اين موضوع بي تفاوت نيست و تحقيق مفصلي را دراين باره انجام داده و نتيجه اين تحقيق را در اختيار عموم کشورها قرار داده است. کشور آمريکا نيز از اين گونه تحقيقات بي نصيب نمانده است. در آمريکا دو تحقيق ملي بزرگ دراين باره انجام شده است که در اولين تحقيق سازمان «USGS»، تعداد ١٣٩ مسير آبي را براي شناسايي ٩٥ ترکيب دارويي مورد بررسي قرار داد و حاصلش اين بود که وجود ترکيبات مذکور در ٨٠ درصد اين آب ها مثبت اعلام شد. شايد بتوان مکلف شدن تصفيه خانه هاي فاضلاب به سنجش حدود ٥٠ ترکيب دارويي را از نتايج اين بررسي دانست، هرچند هنوز مقادير استانداردي براي آنها اعلام نشده است. تحقيق بعدي را بنياد تحقيقاتي «AWWA» روي آب هاي ورودي و خروجي ٢٠ تصفيه خانه آب اين کشور انجام داد تا علاوه بر شناسايي ترکيبات در اين آب ها، روش هاي ممکن براي تصفيه آب آشاميدني را نيز در سه مقياس آزمايشگاهي، پايلوت و نيز در مقياس تصفيه خانه هاي واقعي مورد مداقه قرار دهد تا بتواند راهنمايي هاي لازم را به تصفيه خانه هاي آب اين کشور براي تجهيز بيشتر و بهتر آنها انجام دهد. در اين تحقيق بزرگ مشخص شد ترکيب «DEET»، کاربامازپين، ديلانتين و سولفامتوکسازول در بيش از ٨٥ درصد آب هاي ورودي به تصفيه خانه هاي آب مورد بررسي وجود دارد. ديگر نتايج حاصله را مي توان به صورت زير ذکر کرد:
     - فرايندهاي انعقاد، لخته سازي و فيلتراسيون تاثير بسيار کمي بر حذف اين مواد دارند.
     - روش تابش UV به تنهايي، تقريبا بي تاثير گزارش شده است.
     - روش ازن زني بسيار موثر بوده است.
     - به کارگيري کربن فعال «GAC» روش موثري براي حذف اين ترکيبات است به شرط آنکه احيا و تعويض اين کربن فعال به موقع انجام شود. ضمنا آلاينده هاي محلول در آب مي توانند با اين مواد رقابت کرده و کربن فعال را سريع تر اشباع کنند.
     - استفاده از اسمز معکوس باعث حذف ترکيبات موردنظر مي شود، ولي هنگام استفاده از الترافيلتراسيون و ميکروفيلتراسيون تاثير مناسبي بر حذف آلاينده ها مشاهده نشد.
     - فرايندهاي اکسيداسيون پيشرفته (AOP) از روش هاي موفق در اين عرصه بوده اند.
     نکته مهم قابل ذکر آن است که طي ساليان اخير استفاده از اُزن در تصفيه خانه هاي آب آمريکا رشد بسيار شديدي داشته است. در همين ارتباط شايد بتوان اين رشد شديد را به حضور فزاينده ترکيبات نوظهور و جديد ربط داد چون تزريق اُزن از ارزان ترين روش هاي کاهش اين مشکل نيز شناخته شده است. در نتايج تحقيق ديگري ذکر شده است که هزينه اضافي ناشي از تزريق ازن حدود ٠،٠٦ يورو به ازاي هر مترمکعب آب است که البته با توجه به امکان ساخت تجهيزات توليد و تزريق ازن در داخل کشور، مي توان هزينه هاي مربوطه را کاهش داد. به علاوه نصب اين سيستم باعث بهبود شاخص هاي بهداشتي و شيميايي آب براي مصرف کنندگان نيز خواهد شد.
    
     چالشي به نام اندازه گيري و سنجش
     کارشناسان معتقدند که يکي از دلايل پررنگ شدن اين موضوع در سال هاي اخير همانا توسعه روش ها و دستگاه هاي جديد شناسايي ترکيبات پيچيده در مقادير بسيار کم بوده است که محققان را قادر کرده است به پژوهش هاي خود عمق بيشتري ببخشند و از افزايش دقت دستگاه ها، بيشترين بهره را ببرند که اين موضوع در گذشته امکان پذير نبوده است. حال به نظر مي رسد با توجه به سهولت شناسايي اين گونه ترکيبات، بايد همت مضاعفي نيز معطوف ارائه روش هاي موثر و نوين براي زدودن و حذف اين ترکيبات از منابع آبي شود.
     براين اساس ضروري به نظر مي رسد که هر کشوري پروتکل هاي خود را در زمينه نمونه برداري و روش آناليز اين گونه ترکيبات، تهيه کرده و در دوره هاي زماني مناسب بازبيني و روزآمد کند تا جواب هاي حاصله، قابليت استناد بيشتري داشته باشد.
    
    رسانه ها به عنوان يک بازوي موثر
     در اين خصوص بد نيست به فعاليت رسانه ها اشاره کرد. امروزه رسانه هاي بسياري از کشورهاي پيشرفته، خود را موظف به انجام وظيفه اجتماعي در زمينه هاي زيست محيطي دانسته و هرازچندگاهي، به يک موضوع غامض محيط زيستي توجه و درباره آن تحقيق مي کنند. تلاش هاي زيست محيطي نشرياتي مثل نيويورک تايمز و ساينتيفيک امريکن را مي توان در اين راستا ارزيابي کرد. خبرگزاري آسوشيتدپرس يک تحقيق بسيار گسترده و وسيع در مورد آب آشاميدني ٢٤ شهر بزرگ آمريکا انجام داد و به حجم بسيار زيادي از مواد شيميايي موجود در منابع آب اين شهر‏ها دست يافت. اين تحقيقات پنج ماهه از ٦٢ منطقه شهري پرجمعيت و ٥١ منطقه شهري کوچک تر انجام شد. «جف دان» به عنوان يکي از اعضاي اين تحقيق مي گويد: «ما ابتدا تحقيقات معروفي را که در نشريات به کرات چاپ شده بود، بررسي کرديم و سپس تحقيق مدنظر خودمان را انجام داديم». در اين تحقيق معلوم شد در نيويورک نشانه هايي از دارو‏هاي مسکن، در فيلادلفيا چندين نوع ماده دارويي، در دنور انواع آنتي بيوتيک ها، در لاس وگاس و کاليفرنيا چند داروي ناشناخته، در لوييزويل و کنتاکي داروي ايبوپروفن، در ميلواکي يک دارو و در مينياپوليس سه داروي خاص تشخيص داده شده است. «دان» مي افزايد: «به نظر من عجيب‏ترين مسئله، وسعت حضور اين مواد در سراسر آمريکاست. اين طور نيست که شما فکر کنيد اين مسئله فقط مربوط به شمال شرقي مي شود يا اين مشکل فقط در کاليفرنيا وجود دارد يا مختص به شهر‏هاي بزرگ است، نه اين طور نيست. محل‏هايي در غرب مرکزي وجود دارد که اين مواد دارويي در همه مناطق آن يافت مي شود و عجيب‏تر اينکه در مناطق شهري با جمعيت کمتر هم يافت مي شود».
    
     پيشنهادهايي براي خودمان
     - اجراي برنامه مديريت مصرف و بازپس گيري و دفع داروها توسط هلال احمر يا شرکت هاي دارويي و داروخانه ها
     - مذاکره با داروسازان داخلي براي توليد داروهايي با خواصي جديد براي تصفيه بهتر در تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
     - الزام به نصب سيستم تزريق ازن براي پساب خروجي از کارخانه هاي توليد مواد دارويي و بيمارستان ها و مراکز درماني و تعيين شاخص هاي جديد در اين خصوص براي اين گونه مراکز
     - تعيين فهرست ترکيبات دارويي اولويت دار از لحاظ مقدار و ريسک براي اندازه گيري دوره اي در منابع آب و تصفيه خانه هاي فاضلاب و آب
     - بررسي الزام به استفاده از پيش ازن زني در تمامي تصفيه خانه هاي آب کشور
     - اندازه گيري باقي مانده ترکيبات دارويي در تمامي فصول در منابع آبي، رسوبات، خاک ها و جانوران خشکي و آبزي کشور
     - تعريف پروژه هاي جديد با تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب درخصوص بررسي روش هاي کاهش اين مواد طي فرايندهاي تصفيه
     - برگزاري دوره هاي بازآموزي براي متخصصان پزشکي جهت رديابي اين مواد و يافتن ارتباط آنها با بيماري ها حين اجراي طرح هاي کاهش اين ترکيبات در آب ها.

 

دكتر علي ترابيان ، عبدالله مصطفايي

ستاد دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران
    کارشناس پژوهش پژوهشگاه نيرو

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود