نانو محک بهبود
Microwave-accelerated three components cyclocondensation in the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones promoted by Cu-CNTs

Microwave-accelerated three components cyclocondensation in the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones promoted by Cu-CNTs

Microwave-accelerated three components cyclocondensation in the synthesis of
2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones promoted by Cu-CNTs

Keywords:Dihydroquinazolin-4(1H)-one Synthesis Catalyst Cu-CNT composites Microwave


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود