نانو محک بهبود
Green and solvent-free procedure for microwave-assisted synthesis of 2,4,6-triarylpyridines catalysed using MgAl2O4 nanocrystals

Green and solvent-free procedure for microwave-assisted synthesis of 2,4,6-triarylpyridines catalysed using MgAl2O4 nanocrystals

Green and solvent-free procedure for microwave-assisted synthesis
of 2,4,6-triarylpyridines catalysed using MgAl2O4 nanocrystals

 

Keywords. Triarylpyridine; microwave irradiation; multi-component reaction; heterogeneous catalyst.


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود