نانو محک بهبود
Efficient, green and solvent-free synthesis of tetrasubstituted imidazoles using SbCl3/SiO2 as heterogeneous catalyst

Efficient, green and solvent-free synthesis of tetrasubstituted imidazoles using SbCl3/SiO2 as heterogeneous catalyst

Efficient, green and solvent-free synthesis of tetrasubstituted imidazoles
using SbCl3/SiO2 as heterogeneous catalyst

 

Keywords. Imidazole; solvent-free conditions; four-component reaction; heterogeneous catalyst; Lewis
acid.


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود