نانو محک بهبود
Green chemistry-mediated synthesis of benzil by using nano-MgO

Green chemistry-mediated synthesis of benzil by using nano-MgO

Green chemistry-mediated synthesis of benzil by using nano-MgO

selective oxidation; air atmosphere; benzil; benzoin; MgO nanocatalyst


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود