نانو محک بهبود
نسل كشي با اتلاف منابع آبي

نسل كشي با اتلاف منابع آبي

بحران ريزگردهاي خوزستان بحران زيست محيطي است که منشا داخلي آن مصرف بي رويه آب هاي سطحي و زيرسطحي، کاهش بارندگي و فرهنگ ناصحيح استفاده از آب کشاورزي، عدم کنترل و رعايت استفاده صحيح و بهينه از منابع آب و عمليات حفاري براي نفت ايران بوده که زمينه ساز مشکلات به وجود آمده است.
    طي اين فعاليت ها خاک ساختار طبيعي خود را از دست داده و با کاهش رطوبت، چسبندگي آن از بين رفته است. ريزگردها روي شاخ و برگ گياهان مي نشينند و مانع از رسيدن آفتاب مي شوند و قدرت فتوسنتز خود را از دست مي دهند، توليد محصول کم مي شود و به دنبال آن وقتي مراتع از بين بروند منشا جديدي براي گرد و خاک ها به وجود مي آورد. از سوي ديگر دشت هاي باير و بدون رطوبت عراق ، تداوم خشکسالي در دشت هاي عربستان و سدسازي روي رودخانه هاي دجله و فرات توسط ترکيه منشا ريزگردهاي خارجي بوده است.
    از زمان ساسانيان و هخامنشيان تا حدود ۳۵ سال پيش برداشت اضافه از منابع آبي کشور نداشتيم، اما در اين ۳۵ سال فقط ۱۲۰ ميلياردمتر مکعب آب هاي شيرين فسيلي صدها هزار ساله را که معادل ۷۵ درصد آب هاي شيرين زيرزميني بود مصرف شده است که حدود ۷۵ ميليارد مترمکعب آن در ۸ سال گذشته بوده است. يعني منابع را تاراج کرديم و از اين طرف جمعيت را افزايش داديم، غافل از اينکه اين جمعيت بايد در يک کشور آباد زندگي کنند. بدون توجه به نيازهاي جمعيت، منابع کشور را براي رفع نيازها به تاراج گذاشتيم. امروز هيچ تالاب درون سرزميني، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظيم، گاوخوني و اروميه. ما امانتدار بسيار بدي براي اين تمدن ۷هزار ساله بوديم، در استاندارد جهاني هر کشوري که ۲۰درصد از آب هاي تجديدپذيرش را هر سال استفاده کند هيچ خطري از نظر منابع آب متوجه اش نيست. اگر ۲۰ تا ۴۰درصد استفاده شود به شرطي که برنامه ريزي باشد در خطر است اما به شرط مديريت مي توانند در درازمدت منابع آب را تامين کنند. اما اگر بيش از ۴۰درصد استفاده کند وارد بحران شده است. در حالي که ما سالانه بيش از 80 درصد از منابع آب تجديدپذيرمان را استفاده مي کنيم و عملاباعث شده ايم که منابع تجديدپذير ديگر قابليت تجديدپذيري خود را از دست بدهند و از بين بروند. اين امر به مفهوم آن است که به زودي همه جاي ايران خشک خواهد شد. اگر سياست هايمان را عوض نکنيم اين کشور را همراه نسل خودمان نابود مي كنيم. کاري که ما با آب هاي زيرزميني مي کنيم يعني دزدي از نسل بعد، يعني نسل کشي. نه تنها آب شيرين را تمام مي کنيم، بلكه همه کشور را بيابان مي کنيم.
    با بهره برداري نامناسب از آب، ذخيره آب هاي زيرزميني را کاهش داده ايم، روان آب ها را کم کرده ايم، با بستن سد ها به مبارزه با طبيعت برخاسته ايم. برنامه ريز ي هايي که تاکنون انجام شده است بر اساس اصول پايدار نبوده است. در مقابل طبيعت بايد تسليم شويم و زياده خواهي ها را کاهش دهيم و با سرمايه گذاري هاي غيرعلمي به محيط زيست صدمه نزنيم و برداشت اضافي از آب را کم کنيم.
  

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود