نانو محک بهبود
An environmentally friendly approach to the green synthesis of azo dyes in the presence of magnetic solid acid catalysts

An environmentally friendly approach to the green synthesis of azo dyes in the presence of magnetic solid acid catalysts

An environmentally friendly approach to the green
synthesis of azo dyes in the presence of magnetic
solid acid catalysts

 


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود