نانو محک بهبود
خشكسالي ايران به روايت لوموند

خشكسالي ايران به روايت لوموند

روزنامه لوموند، در گزارش تحليلي خود، آينده زيست محيطي ايران را به تصوير كشيده است. ناصر كرمي، اقليم شناس و بهروز دهزاد بوم شناس در اين گزارش از آينده كويري سخن مي گويند. در ترجمه يي كه كرمي در صفحه مجازي خود از اين گزارش آورده آمده است كه طي دو سال اخير، درياچه اروميه كه يكي از بزرگ ترين درياچه هاي خاورميانه بود، تا ميزان ۹۵ درصد خشك شد. حسن روحاني، رييس جمهور براي نجات اين درياچه تصميم گرفت بودجه يي معادل ۷۳۰ ميليارد تومان را به آن اختصاص دهد. طرح ديگري نيز تحت عنوان «نكاشت» در دستور كار قرار گرفته كه در صورت تصويب، به كشاورزان منطقه زرينه رود كه به درياچه اروميه مي ريزد، براي هر هكتار زميني كه در آن كشت انجام ندهند، سالانه معادل ۵ ميليون تومان يارانه تعلق خواهد گرفت.
    مشكلات آب شرب، از ديگر مواردي است كه اين گزارش به آن مي پردازد. تهران به عنوان پايتخت، در تابستان گذشته با مشكلات مختلف آبي مواجه بود، ۳ سد از ۵ سدي كه آب پايتخت را تامين مي كنند عملاخالي شدند و مقامات را مجبور كردند تا سياست جيره بندي را اتخاذ كنند. در شهر اصفهان نيز، خشك شدن زاينده رود به شدت احساسات ايرانيان را برانگيخت. بيشترين استفاده از منابع آبي به كشاورزي بازمي گردد، بيش از ٩٠ درصد آب قابل استحصال، آبي كه نزديك به ٧٠ درصد آن هم هرز مي رود. اين هرز رفتن را در سيستم آب شرب هم شاهديم، آبي كه در لوله كشي شهري به دليل پوسيدگي يا قديمي بودن آن نشت مي كند و از دسترس خارج مي شود. حفر چاه هاي غيرمجاز در سطحي وسيع از ديگر آسيب هايي است كه اين حوزه با آن مواجه است. ٦٥٠ هزار حلقه چاه غيرمجاز، سطح آب هاي زيرزميني را در دشت هاي كشور پايين آورده و باعث شده اين منبع آبي، منبع قابل اعتمادي براي مصرف در روز مبادا هم نباشد. اين گزارش مي افزايد: «گسترش صنايع كه نياز به ذخيره آب قابل توجهي دارد، به ويژه در منطقه كويري اصفهان، بر وخامت اين وضعيت افزوده. درحالي كه ميزان بارندگي طي ۴۰ سال اخير تا ۱۶ درصد كاهش يافته، ۲۵۰ ميليمتر در سال، معادل با يك سوم ميانگين جهاني و اينكه سه چهارم اين باران ها تنها بر يك چهارم خاك ايران فرو مي ريزد، مناطق كويري وسيعي ايجاد شده و مردم نيز تلاش چنداني براي صرفه جويي انجام نمي دهند.
    داده هاي رسمي در اين زمينه حاكي از آن است كه هر نفر روزانه ۲۵۰ ليتر آب مصرف مي كند و اين دو برابر بيشتر از ميانگين جهاني يعني ۱۳۰ ليتر آب براي هر نفر است.»پژوهشگران به اتفاق آراء براين باورند كه بحران آب در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، آشكار شد. او به ويژه در خشك شدن زاينده رود دست داشت، چرا كه حكم كور كردن چاه هاي غيرقانوني در استان چهارمحال و بختياري را كه اين رودخانه از آنجا سرچشمه مي گيرد لغو كرد. بهروز دهزاد، استاد بوم شناسي در اين خصوص مي گويد: «دولت يازدهم تصميم گرفته سدهاي خاكي جديد نسازد، درحالي كه در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، ۱۰۰ پروژه ساخت سد آغاز شد.» به نظر مي رسد كه رييس جمهور روحاني، نسبت به مشكلات زيست محيطي حساسيت بيشتري نسبت به دولت قبل دارد. دور شدن از خودكفايي ملي در زمينه كشاورزي و توليد محصولات غذايي از ديگر نظراتي است كه در ماه هاي اخير از كارشناسان اين حوزه شنيده مي شود، آنها معتقدند ايران كشوري خشك است كه پتانسيل كشاورزي براي ٨٠ ميليون جمعيت را ندارد. بهتر است آب را براي مصارف ديگر ذخيره كنيم.
    
    


 روزنامه اعتماد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود