نانو محک بهبود
خطر فرونشست در اصفهان

خطر فرونشست در اصفهان

دنياي اقتصاد، اصفهان، عليرضا پويانسب: عضو کميته آب اتاق بازرگاني اصفهان گفت: يکي از راه هاي حل بحران آب، حکمراني آب بوده و بي توجهي به خشکي گاوخوني، آغاز پيشروي ريزگردها را به دنبال دارد.
    سيد احمد خاتون آبادي با اشاره به اينکه يکي از روش هاي رفع بحران آب روش سازه اي بوده که با سدسازي شروع شده و به وسيله تونل و کانال آب را منتقل مي کند، افزود: با روش هايي همچون آبياري تحت فشار زمين هاي کشاورزي را آبياري مي کنند که عوارض جانبي خاص خود را دارد.
    وي با تاکيد بر اينکه زماني که تونل زده مي شود توهم فراواني آب به وجود مي آيد، بيان کرد: اين اتفاق سبب افزايش جمعيت و توسعه صنايعي همچون فولاد و ذوب آهن مي شود که صنعت نيز به همراه خود آلودگي و جمعيت مي آورد.
    عضو کميته آب اتاق بازرگاني اصفهان مديريت توليد، توزيع و مصرف را روش ديگري براي رفع بحران آب دانست و تاکيد کرد: بهترين کار مديريت تقاضا است؛ به اين معنا که اگر براي مثال شرکت فولاد خواهان توسعه صنعت خود شد به او گفته شود که آب وجود نداشته و چنين تقاضايي بي مورد است.
    وي با اشاره به اينکه يکي ديگر از راه هاي رفع بحران آب، حکمراني آب است تصريح کرد: در اين حکمراني از کوهرنگ بختياري تا تالاب گاوخوني يکپارچه ديده شده و مشارکت مردم، شفافيت اطلاع رساني، پاسخگويي مسوولان و مديريت تقاضا نيز لحاظ شود.
    خاتون آبادي با بيان اينکه شفافيت در اطلاع رساني در بحران آب رعايت نشده است، اظهار کرد: درحالي که براي توليد يک سانتي متر از خاک، ۷۰۰ سال زمان لازم است، اکنون ۶۰درصد از آجر کشور از اصفهان تامين مي شود که تمام اين مسائل سبب آسيب جدي به فلات مرکزي شده درحالي که در جغرافياي سياسي بايد مناطق مرکزي کشور امنيت آب، خاک و غذا داشته باشند، ما اکنون در حال استفاده از سرمايه آيندگان هستيم. وي با تاکيد بر اينکه منطقه ما در حال فقير شدن است و براي نجات منطقه بايد آب را به تالاب برگردانيم، تصريح کرد: فروش ماسه سبب نشست زمين و ابنيه تاريخي مي شود و خاک اصفهان به دليل برداشت از آب زيرزميني فرونشست کرده است.
    عضو کميته آب اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به خشکي تالاب گاوخوني گفت: ما يک نوع هم زيستي با تالاب گاوخوني داريم و زماني که به اين منطقه رسيديم، از ما سوال مي شد که تالاب کجاست. من در پاسخ آنها گفتم اين زمين خشک و باير همان تالاب گاوخوني است که روزي پر آب بوده و امروز خشک شده و قطره اي آب به اين تالاب نرسيده و زماني که فقر فراگير در شرق اصفهان خانمان کشاورزان را با صدمه جدي مواجه کرده و مردم پس از ۱۷ تا ۱۸ ماه به آب رسيدند، اجازه رسيدن آب به تالاب را نمي دهند.
    وي بيان کرد: حقابه تالاب، حقابه زيست محيطي بوده که براي حفظ زيست بوم هاي تالاب که تاثير مستقيم برآلودگي هوا، تنوع زيستي، گرفتن گرد و غبار را داشته، به شمار مي رفته و کمترين ميزان آن بنا به محاسبه وزارت نيرو ۱۷۶ ميليون متر مکعب بوده و اين حقابه جداياز حقابه طوماري و تاريخي کشاورزان شرق اصفهان بايد به اين تالاب برسد.
    خاتون آبادي با بيان اينکه کشاورزي امنيت غذايي فلات اصفهان را تامين مي کند، تصريح کرد: اگر اين لطيفه که «کشاورزي منطقه براي رسيدن آب به تالاب بايد از بين برود» تحقق يابد، بايد بگويم چندين و چند ميليارد تومان بايد خرج فضاي سبز شرق اصفهان شود که ريزگردها به اصفهان نرسند؛ چرا که کشاورزي سبز و مثمر، جلوي پيشروي ريزگردها را گرفته است. وي با بيان اينکه فلات مرکزي توسط زاينده رود به ۲ قسمت شمالي و جنوبي تقسيم شده که با خشکي کوير در حال به هم رسيدن است، گفت: اين منطقه در آينده نه چندان دور بقاياي تمدني و تاريخي را با فرونشست زمين از دست مي دهد.
    
    


 روزنامه دنياي اقتصاد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود