نانو محک بهبود
رواناب شهري، نانوذرات اكسيد آهن، فيلتر شني، ميدان مغناطيسي.

تصفيه رواناب هاي شهري با استفاده از ستون شني پوشش داده شده با نانوذرات اكسيد آهن

تصفيه رواناب هاي شهري با استفاده از ستون شني پوشش داده شده با نانوذرات اكسيد آهن


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود