نانو محک بهبود
Decoration of multi-walled carbon nanotubes with NiO nanoparticles and investigation on their catalytic activity to synthesize pyrimidinone heterocycles

Decoration of multi-walled carbon nanotubes with NiO nanoparticles and investigation on their catalytic activity to synthesize pyrimidinone heterocycles

Decoration of multi-walled carbon nanotubes with NiO
nanoparticles and investigation on their catalytic activity
to synthesize pyrimidinone heterocycles


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود