نانو محک بهبود
Chitosan nanoparticles as a green and renewable catalyst in the synthesis of 1,4-dihydropyridine under solvent-free conditions†

Chitosan nanoparticles as a green and renewable catalyst in the synthesis of 1,4-dihydropyridine under solvent-free conditions†

Chitosan nanoparticles as a green and renewable
catalyst in the synthesis of 1,4-dihydropyridine
under solvent-free conditions†

 


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود