نانو محک بهبود
هدر روی آب,تصفیه,خشکسالی,مدیریت,نانو محک بهبود

نيمه پنهان مديريت مصرف آب و تمام حواشي آن

مي گويند تا پايان مهر تنها دو روز باران مي بارد؛ آن هم کم. نتيجه هم مي گيرند که بر اين اساس و با توجه به فروکش کردن آبِ پشت سدهاي تهران، صرفه جويي، مهم ترين نياز امروز پايتخت نشينان است. حتي اگر وضعيت تا به اين حد هم قرمز نبود، صرفه جويي، امري لازم و اخلاقي بود و بر پايتخت نشينان واجب. اين را هم البته مي گويند که نيمي از واقعيت، بهتر از تمامي يک دروغ است و براي برخي، همواره اين شيوه در دستور کار است. حالاارتباط اين دو با هم چيست، عرض مي کنم. رسانه هاي گروهي هرروز از لزوم صرفه جويي در مصرف آب مي گويند و بيلبوردهاي شهرمان هم بزرگ توي صورتمان مي زنند که «آب مايه حيات است نه جاروي حياط». تا اينجايش درست؛ اما همين رسانه ها و مديراني که مدام از لزوم مديريت مصرف آب مي گويند، چرا تنها نيمي از واقعيت را به شهروندان تهراني مي گويند؟ چرا نمي گويند که در حال حاضر در تهران 30درصد آب تصفيه شده در شبکه توزيع و خطوط انتقال هدر مي رود؟ مي دانيد اين عدد و رقم يعني چه؟ يعني يک سوم آبي که با اين همه زحمت و مشقت توليد، تصفيه و توزيع مي شود، به تمامي هدر مي رود و مسوول اين هدرروي هم کسي نيست جز مديريتي که بايد با بهسازي و نوسازي شبکه هاي توزيع و انتقال، جلوي اين هدررفت را بگيرد و به جاي حضور هميشگي در رسانه ها و سخنراني درخصوص صرفه جويي، کمي هم به مسووليت هاي خود عمل کنند. مي گويند حدود 40درصد آب ذخيره شده در سدهاي تهران نسبت به سال گذشته کاهش يافته است، اما نمي گويند در ميان سدهاي پنج گانه تامين کننده آب تهران، سد لار با مشکل فرار آب روبه روست؛ يعني در ساخت آن به درزگيري مطمئن توجه نشده و بخش قابل توجهي از آب پشت سد از لاي ديواره خارج مي شود و در مسير قرار نمي گيرد. مي دانيد اين يعني چه؟ يعني هدررفتي معادل روزانه 12متر مکعب. مي دانيد هر مترمکعب چند ليتر است؟ هزار ليتر؛ يعني24هزار بطري آب به اصطلاح معدني. مي گويند الگوي مصرف در تهران براي هر نفر در شبانه روز 150 تا 170ليتر است و در حالي که سرانه مصرف هر فرد در تهران در طول شبانه روز بين 320 تا 340ليتر است اما نمي گويند حدود 70درصد مردم تهران مطابق الگوي مصرف رفتار مي کنند و تخطي از الگو تنها متعلق به 30درصد پايتخت نشينان است. مي گويند ها بسيار است و «نمي گويند» ها هم البته بسيار و اين ماييم که همواره بايد نيمي از واقعيت را در اختيار داشته باشيم و از نيمه ديگر آن محروم.
    همه اينها را گفتم تا بگويم آقايانِ مسوول! ايران حدود يک درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده است و 1/1درصد از مساحت خشکي ها متعلق به ايران است در حالي که منابع آب تجديد شونده ما تنها 36/0 درصد منابع تجديدشونده جهان است؛ کمي به خود بياييد و در عصر ارتباطات و اطلاعات، با شهروندان صادق باشيد و آب را درست مديريت کنيد؛ مطمئن باشيد ما هم به اندازه سهم کوچکمان، در مصرف آب صرفه جويي خواهيم کرد.
  

نويسنده: پژمان موسوي

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود