نانو محک بهبود
Co3O4-CNTs, Polyhydroquinoline, Carbon nanotubes, Supported catalyst, Heterogeneous catalyst.

Environmentally benign synthesis of polyhydroquinolines by Co3O4- CNT as an efficient heterogeneous catalyst

Environmentally benign synthesis of polyhydroquinolines by Co3O4-
CNT as an efficient heterogeneous catalyst

Co3O4-CNTs, Polyhydroquinoline, Carbon nanotubes, Supported catalyst,
Heterogeneous catalyst.


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود