نانو محک بهبود
تصفيه فاضلاب، نانولوله هاي كربن، اثر بر سلامتي انسان.

اثرات باقي مانده نانولوله هاي كربني مورد استفاده در تصفيه فاضلاب بر روي سلامتي انسان

اثرات باقي مانده نانولوله هاي كربني مورد استفاده در تصفيه فاضلاب بر روي سلامتي انسان

کلمات کلیدی :تصفيه فاضلاب، نانولوله هاي كربن، اثر بر سلامتي انسان.


دانلود بخش یک

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود