نانو محک بهبود
Chitosan،Fe3O4 nanoparticles،synthesis of phenytoin،Optimization of reaction

Chitosan decorated Fe3O4 nanoparticles as a magnetic catalyst in the synthesis of phenytoin derivatives†

Chitosan decorated Fe3O4 nanoparticles as a magnetic catalyst in the synthesis of phenytoin derivatives†

key word:Chitosan،Fe3O4 nanoparticles،synthesis of phenytoin،Optimization of reaction


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود