نانو محک بهبود
سيستان، سوخته از خشكسالي، در كشاكش حقابه

سيستان، سوخته از خشكسالي، در كشاكش حقابه

بار ديگر: نفس هاي هامون به شماره افتاد گزارش «اعتماد» از وضعيت سيستان، چند ماه پس از آمدن آب به تالاب هامون

روستاهاي سيستان روز به روز خالي تر مي شوند و مردم مي گويند قيمت مسكن در زابل در اين چند سال تا 50 درصد هم كاهش يافته است. يكي از كارمندان اداره شيلات شهرستان هيرمند كه روي اسكله ايستاده مي گويد: «از سال 77 كه خشكسالي آغاز شده بود خيلي از مردم مهاجرت كردند آنها كه توان مالي داشتند و زمين و خانه يي در شهر ديگر خريده بودند، رفتند: بسياري از كشاورزان و دامداران هم با مرگ دام ها و خشك شدن زمين ها، براي كارگري به شهرهاي اطراف رفتند. كساني كه ماندند يا توان رفتن نداشتند يا اميد داشتند آب بيايد.» او از دوران طلايي صيادي در اينجا مي گويد: «پيش از خشكسالي به چشم ديده ام كه روزانه بين 50 تا 100 تن ماهي از اين اسكله صيد مي شده است. » يكي از جوانان صياد مي گويد: «مردم محلي مي خواستند آب اينجا جمع شود تا كشاورزي كنند و صيادي ولي دولت مي خواست آب پخش شود تا گرد و خاك بخوابد. حالانه آب مانده نه گرد و خاكي خوابيده است»
    محمد 29 ساله با همسر و فرزند يك ساله اش ساكن تخت عدالت است. او مانند خيلي هاي ديگر از بسته شدن مرز گلايه مي كند. مي گويد: هامون كه نبود مرز را داشتيم. بعضي ها مجوز تجارت داشتند، بعضي ها هم كه نداشتند، سوخت قاچاق مي كردند. هر چه بود از دزدي و قاچاق مواد مخدر بهتر بود
    بي هويتي، مصيبت هاي خشكسالي را براي شان دوچندان كرده است. يكي از ساكنان منطقه مي گويد: «من تمام خاندانم ايراني بوده اند، اما حالاشناسنامه نمي دهند. آنها كه شناسنامه دارند لااقل يارانه مي گيرند و كمك خرج شان است. » بيش از سه هزار خانوار در آبادي هاي روستاي قرقري ساكن هستند و بيش از نيمي از جمعيت قرقري بي سوادند، بي سوادي و بي هويتي هميشه در ارتباطي تنگاتنگ بوده اند
     نوركم رمق صبحگاهي پهن شده است روي شهر سوخته. اينجا افتخار سيستان است و بايد افتخار ايران باشد. زماني آب هيرمند به كنار شهرسوخته هم مي رسيده، يعني 55 كيلومتري مسير زاهدان به زابل. باورش كمي سخت است، اما به جاي اين شن داغ و درختان گز كه آبي از زمين و آسمان تمنا نمي كنند، زماني اينجا افرا بوده و سپيدار و بيد مجنون. سفر صبحگاهي ام به زابل از شهرسوخته شروع مي شود و به شهرهايي مثل دوست محمد ختم مي شود كه از شهربودن شان تنها شهردار را دارند و فرماندار.
    كسي نمي داند شهرسوخته، چرا سوخت و «سوخته» نام گرفت اما سيستان را، زمين هاي سرسبز و مراتعش را، خشكسالي سوزانده و شايد قبل از خشكسالي، قراردادهاي بي سرانجامي كه با كوچك ترين تنشي، هويت شان را از دست مي دادند. جدايي افغانستان از ايران، آغاز دوپاره شدن هيرمند و هامون بود. هيرمند شد بخشي از مرز ميان دو كشور و ريسماني كه در كشاكش دعواي دولت ها، هر روز باريك و باريك تر مي شد و جان هامون بود كه شده بود قرباني دعوا بر سر هيرمند. قراردادهاي تقسيم آبي كه بين دو كشور ايران و افغانستان بسته مي شد به مويي بند بودند. وكشمكش بر سر آب آنقدر به درازا كشيد، كه حالاحقابه براي خودش تاريخچه يي دارد. تاريخچه يي كه در كنارش تراژدي پر درد و رنج زندگي مردم سيستان هم شكل گرفته است. مردمي كه نزديك به دو دهه است، خشكسالي چنگ انداخته است روي سر باغ هاي شان. نيزارهاي هامون شان را خشكانده و پرندگان ساكن در اين تالاب جهاني را فراري داده. گاوهاي سيستان را از پاي درآورده و انبار غله ايران را به تنوري از شن و آتش تبديل كرده است. سيستان سرزمين اساطيري فردوسي، غريب مانده است. غربتي به وسعت خشكي هامون. مساحت تالاب بين المللي هامون 570 هزار هكتار كه 400 هزار هكتار آن در سيستان است.
    در سال 1282 حدود سي سال بعد از دو پاره شدن هامون، مطابق قراردادي، بنا شد يك سوم آب هيرمند از آنِ ايران و دو سوم آن هم نصيب افغانستان باشد. ايران به خاطر كم بودن سهمش هيچگاه اين قرارداد را نپذيرفت، تا اينكه در سال 1318 مذاكرات به نتيجه رسيد و قرار شد آب هيرمند از بند كمال خان در خاك افغانستان به صورت مساوي ميان دو كشور تقسيم شود.
    اين قرار داد مدتي بدون تصويب اجرا شد و اين بار جنگ جهاني و تغيير شرايط سياسي ايران، بهانه يي براي ناديده گرفتنش از جانب دولت افغانستان شد. در سال 1328 دولت افغانستان بر روي هيرمند سد ساخت. دوباره ايران اعتراض كرد. اين بارامريكا ميانجي شد و مذاكره ها بر سر آب به واشنگتن رسيد. تنش ها ادامه داشت تا سال 1351 كه قراردادي ديگر ميان ايران و افغانستان بسته شد. اين بار سهم ايران تنها 26مترمكعب در ثانيه بود. رقمي معادل 850 ميليون متر مكعب در سال. باز هم كودتاهاي كمونيستي و اشغال افغانستان به دست شوروي بهانه يي بود كه قرارداد در افغانستان به تصويب نرسد و در بحبوحه انقلاب اسلامي اين معاهده در ايران هم سروساماني نيافت و فراموش شد. كم آبي داشت آرام آرام به سراغ سيستان مي آمد و طالبان هم در افغانستان قدرت گرفت و بستن آب بلاي جان هامون شد. كشت هاي پياپي خشخاش در كشور همسايه هم دليلي بود تا آب هيرمند به افيون نيستي تبديل شود. اعتراضات ايران باز هم به جايي نرسيد. پس از آمدن دولت كرزاي هم، انگار قصه كهنه هامون در پس چهره خشن خشكسالي در هر دوسوي مرز به فراموشي سپرده شد. دولت يازدهم در بهار امسال، بر سر حقابه هامون با دولت افغانستان مذاكراتي داشته است. حالاكه ديگر هيرمند از سرچشمه اش جاني ندارد و سدهاي افغانستان هم كم آب، ايران منتظر دولت جديد افغانستان است تا شايد معماي حقابه، حل شود.
    
    اميدي كه در بادهاي 120 روزه خاك شد
    نامش تخت عدالت است، يكي از روستاهاي بخش قرقري در شهرستان هيرمند. اسكله صيادي اربابي اينجاست. به لطف هامون زماني از پر رونق ترين اسكله هاي ماهيگيري ايران بوده است. درست در كنار هامون پوزك قرار دارد. پوزك يكي از بخش هاي سه گانه هامون است كه كمي بيش از يك چهارم آن در خاك ايران قرار دارد. از اين جا تا افغانستان راهي نيست. روي اسكله كه بايستي برجك هاي مرزباني را به وضوح مي بيني. زمستان و بهار امسال، آسمان مهربان شده بود، باريده بود و كوه هاي هندوكش و رود هيرمند در افغانستان ديگر جايي براي اين آب نداشتند و آب سرازير شد به ايران. هامون سيراب كه نه، اما لبي تر كرد. بهار امسال، بهار هامون بود اما فصل بهار كه تمام شد، بهار هامون هم به پايان رسيد. پرندگان مهاجري كه به ضيافت آب و بهار آمده بودند، جوجه هاي شان را رها كردند و فرار را بر مرگ در گرما ترجيح دادند. بادهاي 120 روزه آغاز شد، با بي رحمي شلاقي شد به تن ماهي ها، آب را پخش و ماهي ها را رها كرد روي خاك تا جان دهند. ماهي ها و پرندگان مردند تا نسيم خنك روي تالاب جايش را به بوي تعفن بدهد. مسوولان گفته بودند، حجم آبي كه به هامون رسيده برابر با 10درصد ميزان آب لازم براي پر شدن كل تالاب بوده است اما اين مقدار چند برابر حقابه يك ساله هامون بود. شايد اگر خاكريز 47 كيلومتري مرزي نبود، اگر رودخانه هاي منشعب از هامون كاملالايروبي شده بودند، اگر براي پيش بيني هاي هواشناسي كه از سالي متفاوت براي هامون خبر مي داد برنامه ريزي مي شد، علاوه بر ورود بيشتر آب به تالاب، از هدر رفتن آن در رودخانه ها جلوگيري مي شد. رونق صيادي و ورود گردشگران به سيستان، جان گرفتن مزارع گندم و تاكستان ها، روياي شيريني بود كه مانند رگبار بهاري زود گذشت. بذر اميد بسياري از كشاورزان به ثمر نرسيده، روي زمين خشكيد، به محصول مزارع آب نرسيد و پيش از برداشت تلف شدند.
    با اين حال همين آب توانست بستر هامون را سبز كند و پوشش گياهي روي بستر نياز به مراقبت دارد تا كمكي باشد براي مهار ريزگردها و منبعي براي تامين علوفه دام ها.
    آب اسكله صيادي اربابي، در عرض يك ماه، چندين متر پايين آمده است اما هنوز صيادان جوان از همين آب كم هم براي ماهيگيري استفاده مي كنند. چند نفري از صيد صبحگاهي باز گشته اند و تورشان را مرتب مي كنند. مي گويند در اين چند ماه كه آب آمده بود روزانه 20 تا 30 كيلو ماهي صيد مي كردند كه حالابا كم شدن آب مقدار صيدشان هم كمتر شده. ماهي ها را كيلويي سه هزارتومان به اداره شيلات مي فروشند. از آنها مي پرسم اگر آب تمام شود؟ مي گويند، تا آب اينجا باشد هستيم اگر آب نباشد براي صيادي به چاه نيمه مي رويم. چاه نيمه ها چاله هاي طبيعي هستند در حد فاصل شهرهاي زهك و زابل. در چهار كيلومتري رود هيرمند قرار دارند و در دهه 50 به عنوان مخازن طبيعي براي ذخيره مازاد آب هيرمند و استفاده در دوران خشكسالي در نظر گرفته شدند. آب سه تا از آنها براي شرب و كشاورزي و آب چاه نيمه چهارم مخصوص صيادي است.
    روستاهاي سيستان روز به روز خالي تر مي شوند و مردم مي گويند قيمت مسكن در زابل در اين چند سال تا 50 درصد هم كاهش يافته است. يكي از كارمندان اداره شيلات شهرستان هيرمند كه روي اسكله ايستاده مي گويد: «از سال 77 كه خشكسالي آغاز شده بود خيلي از مردم مهاجرت كردند آنها كه توان مالي داشتند و زمين و خانه يي در شهر ديگر خريده بودند، رفتند، بسياري از كشاورزان و دامداران هم با مرگ دام ها و خشك شدن زمين ها، براي كارگري به شهرهاي اطراف رفتند. كساني كه ماندند يا توان رفتن نداشتند يا اميد داشتند آب بيايد. » او از دوران طلايي صيادي در اينجا مي گويد: «پيش از خشكسالي به چشم ديده ام كه روزانه بين 50 تا 100 تن ماهي از اين اسكله صيد مي شده است. » يكي از جوانان صياد مي گويد: «مردم محلي مي خواستند آب اينجا جمع شود تا كشاورزي كنند و صيادي ولي دولت مي خواست آب پخش شود تا گرد و خاك بخوابد. حالانه آب مانده نه گرد و خاكي خوابيده است.»
    جاي پايم روي بستر ملتهب تالاب است، همين يك ماه پيش مسافران از اينجا با قايق موتوري بازديد مي كردند و امروز رد كفش هاي مان روي نرمي خاكش مي ماند. پرندگان مانده در تالاب هم مانند مردمي كه در تخت عدالت مانده اند، دل خوش كرده اند به همين آب مانده درهامون پوزك. درست مثل پيرزني كه تا فهميد آب به اينجا بازگشته شهر را رها كرد و به ياد روزهاي جواني اش به روستا بازگشت. مي گويد كه تمام دلخوشي اش نشستن روي اسكله و نگاه كردن به هامون است. مسوولان سازمان محيط زيست مي گويند، قرار است 60 ميليون مترمكعب از آب ذخيره شده در چاه نيمه ها به اطراف كوه خواجه و هيرمند تزريق شود تا بخش هايي از درياچه هامون احيا شود.
    
    آواز غمگين سيستان، در سمفوني باد و خاك
    باد سيستان سركش است، به خصوص در روستاها امان مردم را بريده. اگر خشكي هامون مردم را وادار به ترك اينجا نكرد، طعم گس خاك و خانه هاي فرو رفته در شن مجبورشان كرد. افغانستان كه روزي آب را بر هامون سد كرده بود، امروز در فرستادن ريزگردها از بستر خشكيده ميان هامون هاي پوزك و صابري به سمت سيستان سخاوتمند است. سيستان رتبه اول ابتلابه بيماري سل را در كشور دارد. سالانه 500 نفر در سيستان به بيماري سل مبتلامي شوند در حالي كه تنها 15 تخت از بيمارستان زابل به قربانيان بادهاي 120 روزه اختصاص دارد.
    روستاي تخت عدالت تقريبا خالي از سكنه شده مانند بسياري ديگر از روستاهاي سيستان. بيكاري و خشكسالي در كنار ريزگردها، اين مهمانان ناخوانده خانه هاي روستايي، عرصه را براي خيلي ها تنگ كرده است. فاطمه در كنار تنورش ايستاده و نان مي پزد. همسايه هايش همه رفته اند. خانه كناري خالي است و در اتاق هاي متروكش تقريبا تا سقف خانه شن نشسته است. فاطمه مي گويد: «بارها خبرنگاران و مسوولان به اين روستا آمده اند، پرسيدند مشكل ما چيست؟ معلوم است ديگر. نپرسيد. يكي بيايد و به داد ما برسد. ما با هزار اميد به نماينده مجلس راي داديم اما فايده يي نداشت. به دولت هم راي داديم، اما باز هم كاري نكردند. اينجا قبرستان شده. نان نداريم، كار نداريم. زندگي نداريم. بچه هايم به خاطر گرد و خاك هميشه مريضند و مدام تب مي كنند. » شوهر او دامدار بوده است اما دوسال پيش دام هاي شان تلف شد. او هم مثل خيلي از مردان روستا براي كارگري به استان هاي مجاور مي رود. مردم دياري كه روزي انبار غله ايران بوده حالابايد چشم انتظار فصل پسته چيني استان مجاور باشند. جوياي خانه بهداشت تخت عدالت مي شوم. فاطمه مي گويد اينجا خانه بهداشت ندارند و براي مداواي فرزندانش به قرقري يا روستاهاي مجاور ديگر مي روند. دختر كوچك فاطمه دبستاني است. او مي خواهد پزشك شود اما مي گويد وقتي پزشك شد هرگز براي زندگي به روستا برنمي گردد. پسر بزرگ او هم تازه از سربازي برگشته و كارگري در استان هاي مجاور را به زندگي در تخت عدالت ترجيح مي دهد.
    يكي از ساكنان قرقري كه خواربار فروشي بزرگي دارد، از وضعيت كار در اين دو، سه سال ناراضي است و مي گويد: « اينجا باد سكون ندارد، گاهي يك هفته بدون توقف مي وزد. همه، به خصوص بچه ها مريض مي شوند. كاسبي هم نداريم. مردم به ندرت، آن هم فقط براي اقلام مورد نياز خريد مي كنند» از خانه بهداشت آن جا مي پرسم. مي گويد اينجا پزشك ثابت ندارد و پزشك هر 10 روز يك بار براي مداواي بيماران مي آيد. راه مركز بهداشت را نشانم مي دهد. در ميان كوچه هاي خاك گرفته روستا مركز بهداشت تعطيل را مي بينم: امروز جمعه است و شايد روز تعطيل كسي نبايد مريض شود!
    جالب است كه باد سيستان چنان قدرتي دارد كه مي تواند بخش قابل توجهي از نيروي برق مورد نياز كشور را توليد كند اما در سيستان تنها چرخ يك توربين بادي را مي چرخاند و بقيه كارش انتقال ريزگردها از بستر تالاب به منازل مردم است.
    
    مرزهايي كه بسته شدند
    محمد 29 ساله، با همسر و فرزند يك ساله اش ساكن تخت عدالت است. او مانند خيلي هاي ديگر از بسته شدن مرز گلايه مي كند. مي گويد: «هامون كه نبود مرز را داشتيم. بعضي ها مجوز تجارت داشتند، بعضي ها هم كه نداشتند، سوخت قاچاق مي كردند. هر چه بود از دزدي و قاچاق مواد مخدر بهتر بود.» در سال 1388 ديواره يي مرزي براي جلوگيري از قاچاق سوخت، مواد مخدر و اتباع افغاني، روي مرز زابل كشيده شد اما اين ديوار، بسته شدن درآمد روي مردمي بود كه همه هستي شان را خشكسالي گرفته بود و مرز مسيري براي كسب معاش شان بود. براي خيلي ها تجارت چند گالن بنزين، در لب مرز تجارت مرگ شد و با تيراندازي ماموران مرزي كشته شدند. پاي صحبت زني نشستم كه پنج سال پيش شوهرش هدف تيراندازي هنگ مرزي قرار گرفت. مي گويد شوهرم كشته شده حالامحل درآمد او و چهار فرزندش پول يارانه هاست. مثل خيلي از مردم اين روستا و روستاهاي ديگر سيستان، يارانه تنها منبع كسب درآمد است. شايد اگر دولت امكان قانوني براي تبادلات مرزي فراهم مي كرد و در مكان هايي از اين ديوار مسيرهايي امن براي تجارت آسان قرار مي داد، كمتر كسي به سراغ قاچاق مي رفت. همه اينها در منطقه آزاد تجاري خلاصه مي شود. خواسته مردم زابل در سفر رييس جمهور هم همين بود. قولي كه فرماندار زابل مي گويد، با شروع به كار منطقه ويژه اقتصادي در دو ماه آينده زمينه هاي تاسيس آن فراهم مي شود.
    
    مردمان سرزمين هامون
    شايد آن زمان به داشتن شناسنامه فكر نكرده بود. آن وقت ها زمين داشته و كشاورزي مي كرده، يا براي حصير بافي همسرش ني مي بريده. حالاسنش را به خاطر نمي آورد، ولي خاطرات جواني اش از روزهاي سبز هامون را خوب به خاطر دارد. پيرمرد كه روزگاري توتن سوار هامون بوده، حالادر زير پلاسي كه به ديوار زده و سايبانش كرده، كفاشي مي كند. در بساطش فقط سه جفت كفش است. فصل مدرسه كه آغاز شود، كودكان روستا براي پينه كردن كفش هاي مدرسه شان مي آيند و بساطش كمي رونق مي گيرد. در آمدش از روزي 2هزارتومان بيشتر نيست. اين توتن سوار هامون را كسي به عنوان ايراني نمي شناسد. خودش مي گويد شناسنامه نداشته، بچه هايش هم ندارند و فرزندان و نوه هايش تنها چند سالي توانسته اند در مدرسه درس بخوانند و بعد اخراج مي شوند. او ساكن روستاي قرقري است و چندين خانوار ديگر مانند خودش را مي شناسد كه شناسنامه ندارند. آنها چند سال است تلاش مي كنند تا شناسنامه بگيرند، تاشايد نام شان جايي ميان آمار افراد جوياي كار و مردمان زير خط فقر ثبت شود. بي هويتي، مصيبت هاي خشكسالي را براي شان دوچندان كرده است. مي گويد: «من تمام خاندانم ايراني بوده اند، اما حالاشناسنامه نمي دهند. آنها كه شناسنامه دارند لااقل يارانه مي گيرند و كمك خرج شان است. » بيش از سه هزار خانوار در آبادي هاي روستاي قرقري ساكن هستند و بيش از نيمي از جمعيت قرقري بي سوادند، بي سوادي و بي هويتي هميشه در ارتباطي تنگاتنگ بوده اند. ثبت احوال آمار دقيقي از تعداد افراد بي شناسنامه ندارد، اما طبق آمارهاي غيررسمي بيش از 10 هزار فرد فاقد شناسنامه در سيستان زندگي مي كنند.
    راز بي بي در زمين هاي خشك اطراف روستا با بيل خارها را از زمين جدا مي كند. سن اين زن بيابان نشين را نمي توان حدس زد، شايد چروك هاي صورتش نشان خوبي نباشند براي سنش. آفتاب و خاك و خاركني در بيابان، رمق را از صورت مي گيرد. راز بي بي شناسنامه ندارد، نمي داند چند ساله است و مي گويد در كودكي و زماني كه آبادي بود از افغانستان به ايران آمدند، تقريبا تمام عمرش را در ايران سپري كرده است و خشكسالي بيابان نشينش كرده است. خارها را دسته يي 500 تومان به دامداران مي فروشد. راز بي بي مرا به خانه اش دعوت مي كند. خانه اش در دل ريگزار و در بيرون روستاست. كپري چهل تكه، كه هر تكه اش را از جايي آورده و با دست به هم دوخته. خاك، فرش خانه اوست و چند مرغ و خروس هم همنشينش. سقف كپر از چند جا پاره شده است و راز بي بي مي گويد مهم نيست باراني نمي بارد تا او نگران خيس شدن باشد. چند ظرف فلزي، دو سه لاستيك كهنه، تنوري كوچك از آجرهاي شكسته و چند بشكه گندم كه خودش مي گويد سيلويش است، تمام زندگي رازبي بي است. راز بي بي تنها نيست. خانواده برادرش در اتاقكي كاهگلي كه حتي ديوارهايش هم همسان بالانرفته اند با او زندگي مي كنند. برادر رازبي بي گوسفندان مردم را به چرا مي برد. پول زيادي نمي گيرد. صاحبان گوسفندها پولي ندارند كه بدهند. در اتاقك باز است. دو كيف مدرسه از ديوار آويزان است اما كودكي از اين خانه به مدرسه نرفته و احتمالاهرگز نخواهد رفت. سه كودك و يك زن و دو دختر نوجوان در خانه نشسته اند. حرفي براي گفتن ندارند. تمام زندگي شان را در اين بيابان بوده اند، آنها در ايران به دنيا آمده اند، از پدر و مادري افغاني، كه ساكن ايران بوده اند، قانونا تابعيت ايراني دارند اما بي شناسنامه مانده اند. دنيا براي آنها يك بيابان است و بس. رازبي بي مي گويد جايي نداريم كه برويم. از اين جا مانده و از آن جا رانده هستيم. شايد خروج از اين بيابان براي شان مساوي با دستگيري باشد و هزار بدبختي و مصيبت ديگر.
    بي شناسنامه هاي سيستان معمولاروستايياني هستند كه هرگز براي شناسنامه اقدامي نكردند و قبل از خشكسالي هم نيازي به داشتن شناسنامه نداشتند و حالافرزندان شان هم بي شناسنامه مانده اند. يا فرزندان زناني هستند كه با مهاجران افغاني ازدواج كرده اند و بي هويت مانده اند يا خانواده هايي مانند خانواده رازبي بي كه خاك ايران را وطن خود انتخاب كرده اند و سال هاست از داشتن هويت محرومند.
    از كنار دبستان كوچك روستاي تخت عدالت مي گذرم. تلي از خاك راه مدرسه را سد كرده، انگار نه انگاركه ماه مهر نزديك است و من فكر مي كنم، كاش پاييز امسال، بوي اينجا بوي ماه مهر باشد، نه بوي خاك.
    
    صداي سيستان در آن سوي فيلترينگ
    رسول عباسي به شوخي مي گويد: وقتي هامون را در اينترنت سرچ مي كنيم، آنقدر كه از هامون مهرجويي مطلب مي آيد از درياچه هامون چيزي نيست. او از مسوولان گروه فيس بوكي سيستان فراموش شده است. برادران عباسي، كمتر از يك سال است كه در فضاي مجازي اقدام به اطلاع رساني در مورد وضعيت سيستان و تالاب هامون مي كنند. به مناطق مختلف مي روند و از زخم هاي خشكسالي بر تن سيستان عكاسي مي كنند و در فضاي مجازي منتشر مي كنند. حالاخيلي از خبرنگاران و مستندسازان و حتي مسوولان دولتي كه به سيستان مي روند با برادران عباسي براي ديدن منطقه و گرفتن اطلاعات همراه مي شوند. مي گويند، فقط براي كمك به مردم سيستان كار مي كنند و فعاليت در كنار اصحاب رسانه باعث شده بتوانند صداي خاموش سيستان را به گوش هاي بيشتري برسانند.
    عباسي مي گويد: «آرشيو عكسي كه ما از منطقه سيستان ثبت كرده ايم را هيچ ارگاني ندارد» مجموعه عكس هايي كه آنها در فضاي مجازي منتشر مي كنند خود به تنهايي گوياي داستان تلخ سيستان است. اين گروه كوچك براي فعاليت هاي مجازي و اطلاع رساني گسترده اش توانسته لوح تقديري با امضاي نمايندگان مجلس و فرماندار و امام جمعه زابل دريافت كند.
    شايد فعاليت هاي مردمي روزي به نتيجه برسد و مسوولان صداي سيستان را بشنوند و تا نفس هاي سيستان جان نداده است، اقدامي براي احياي زندگي در منطقه بكنند.
  

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود