نانو محک بهبود
ULTRASOUND-MEDIATED SYNTHESIS OF 2,4,6-TRIARYLPYRIDINES USING MgAl2O4 NANOSTRUCTURES

ULTRASOUND-MEDIATED SYNTHESIS OF 2,4,6-TRIARYLPYRIDINES USING MgAl2O4 NANOSTRUCTURES

ULTRASOUND-MEDIATED SYNTHESIS OF 2,4,6-TRIARYLPYRIDINES
USING MgAl2O4 NANOSTRUCTURES

Keywords: one-pot synthesis, ultrasound irradiation, nanocrystalline
magnesiumaluminate, 2,4,6-triarylpyridines, nanocatalyst.


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود