نانو محک بهبود
Structure, synthesis and application of azines: a historical perspective†

Structure, synthesis and application of azines: a historical perspective†

Structure, synthesis and application of azines: a  historical perspective†

 key word:symmetrical azines،phenyldiazomethane،glycidyl-terminated azine،azines،NLO properties،Synthesis of azines


Attach Download


فایل pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود