نانو محک بهبود
آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است حضرت علی(ع)

آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است حضرت علی(ع)

آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است حضرت علی(ع)

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود