نانو محک بهبود
    حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هر چه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است ، و هر چه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش کمتر می شود

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هر چه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است ، و هر چه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش کمتر می شود

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هر چه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است ، و هر چه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش کمتر می شود

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود