نانو محک بهبود
Catalytic activity ، Cu ، Fe3O4–polyethylene،glycol nanocomposites،imidazoles

Catalytic activity of Cu nanoparticles supported on Fe3O4–polyethylene glycol nanocomposites for the synthesis of substituted imidazoles

Catalytic activity of Cu nanoparticles supported on Fe3O4–polyethylene glycol nanocomposites for the synthesis of substituted imidazoles

key word:Catalytic activity ، Cu ، Fe3O4–polyethylene،glycol nanocomposites،imidazoles


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود