نانو محک بهبود
داربست بافتی،فولرن،حسگرهای زیستی،سایش لیزری،ایجیما،نانو محک بهبود

کاربرد ها و چالش های زیستی نانو لوله های کربنی

کاربرد ها و چالش های زیستی نانو لوله های کربنی

کلمات کلیدی:داربست بافتی،فولرن،حسگرهای زیستی،سایش لیزری،ایجیما


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود