نانو محک بهبود
سخن روز

سخن روز

هرگز با یک احمق بحث نکنید تماشاگران توانایی بیان تفاوت میان شما و احمق را ندارند!

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود