نانو محک بهبود
فراصوت،فناوری نانو،حفره های صوتی،نانو ساختار، ساختار های خوشه ای

به کار گیری تابش امواج فراصوت برای تهیه وتغییر خواص برخی نانو ساختار ها

به کار گیری تابش امواج فراصوت برای تهیه وتغییر خواص برخی نانو ساختار ها

کلمات کلیدی:فراصوت،فناوری نانو،حفره های صوتی،نانو ساختار، ساختار های خوشه ای


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود