نانو محک بهبود
لکه قهوه ای،نانو کامپوزیت،رمز گشای کلیدی،حسگرهای ملکولی،نانو فایبر گلاس،کولار،نانو محک بهبود

فناوری نانو در عرصه دفاعی - امنیتی

فناوری نانو در عرصه دفاعی - امنیتی

کلمات کلیدی :لکه قهوه ای،نانو کامپوزیت،رمز گشای کلیدی،حسگرهای ملکولی،نانو فایبر گلاس،کولار


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود