نانو محک بهبود
Dihydroquinazolinone; Multi-component reaction; Isatoic anhydride; Supported catalyst

The combined role of heterogeneous catalysis and ultrasonic waves on the facile synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones

The combined role of heterogeneous catalysis  and ultrasonic waves on the facile synthesis  
of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones

key word:Dihydroquinazolinone  Multi-component reaction   Isatoic anhydride  Supported catalyst


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود