نانو محک بهبود
Nanocomposites TiO2–MWCNTs Heterocycle Heterogeneous catalyst Pyrimidinone

A novel protocol for solvent-free synthesis of 4,6-diaryl-3, 4-dihydropyrimidine-2(1H)-ones catalyzed by metal oxide–MWCNTs nanocomposites

A novel protocol for solvent-free synthesis of 4,6-diaryl-3  4-dihydropyrimidine-2(1H)-ones catalyzed by metal oxide–MWCNTs nanocomposites

key word:Nanocomposites TiO2–MWCNTs Heterocycle  Heterogeneous catalyst  Pyrimidinone


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود