نانو محک بهبود
Decoration of multi-walled carbon nanotubes with NiO nanoparticles and investigation on their catalytic activity to synthesize pyrimidinone heterocycles

Decoration of multi-walled carbon nanotubes with NiO nanoparticles and investigation on their catalytic activity to synthesize pyrimidinone heterocycles

Decoration of multi-walled carbon nanotubes with NiO nanoparticles and investigation on their catalytic activity to synthesize pyrimidinone heterocycles

keyword:NiO–MWCNTs  3,4-Dihydropyrimidin  2(1H)-one  Microwave irradiation  Heterogeneous catalyst  Multi-walled carbon nanotubes


Attach Download


فایل pdf

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود