نانو محک بهبود
Ultrasound irradiation، Chromene، Catalyst-free، Resorcino، Aqueous conditions

Synthesis of 2-amino-7-hydroxy-4H-chromene derivatives under ultrasound irradiation: A rapid procedure without catalyst

Synthesis of 2-amino-7-hydroxy-4H-chromene derivatives under ultrasound irradiation: A rapid procedure without catalyst

key word:Ultrasound irradiation Chromene Catalyst-free Resorcinol Aqueous conditions


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود