نانو محک بهبود
Synthesis of amidoalkyl naphthols by nano-Fe3O4 modified carbon nanotubes via a multicomponent strategy in the presence of microwaves

Synthesis of amidoalkyl naphthols by nano-Fe3O4 modified carbon nanotubes via a multicomponent strategy in the presence of microwaves

Synthesis of amidoalkyl naphthols by nano-Fe3O4 modified carbon nanotubes via a multicomponent strategy in the presence of microwaves

key word:Amidoalkyl naphthols  Microwave-irradiation  Fe3O4-CNTs  Multi-component reaction Solvent-free


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود