نانو محک بهبود
نانو بلورهای تک توزیع،تخریب حرارتی،سل-ژل،احیا،جاذب سطحی

مروری کوتاه بر روش های تهیه نانو بلورهای کروی تک توزیع

مروری کوتاه بر روش های تهیه نانو بلورهای کروی تک توزیع

کلمات کلیدی:نانو بلورهای تک توزیع،تخریب حرارتی،سل-ژل،احیا،جاذب سطحی


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود