نانو محک بهبود
افزايش كنترل ها بر پسماندهاي ويژه

افزايش كنترل ها بر پسماندهاي ويژه

مديرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست از تهيه و تدوين حد تشخيص پسماندهاي ويژه و اعمال کنترل بيشتر بر خروجي هاي واحدهاي امحا و بازيافت کننده اين نوع پسماندها خبر داد.
    حسن پسنديده با بيان اين که تهيه و تدوين حد تشخيص پسماندهاي ويژه در دستور کار سازمان قرار دارد، به ايسنا گفت: اعمال کنترل بيشتر بر خروجي هاي واحدهاي امحا و بازيافت کننده پسماندهاي ويژه نيز از ديگر اولويت هاي سازمان است. همچنين برنامه اي مشتمل بر 14 ماده جهت ارتقاي مديريت صحيح زيست محيطي و کنترل واردات و هدايت آنها به واحدهاي بازيافت کننده مجاز صورت گرفته است.
    وي با بيان اين که امحاي پسماندهاي ويژه در دو مرحله بازيافت و امحاي نهايي قابل بررسي است، افزود: در مرحله بازيافت بسياري از بخش هاي صنعتي کشور بخصوص در صنعت نفت و پتروشيمي و نيز باتري هاي سربي اسيدي قابليت به کارگيري مجدد و بازيافت پسماندهاي ناشي از فرآيندهاي خود وجود دارد.پسنديده درباره ارتقاي مديريت زيست محيطي اظهار کرد: اين موضوع در بخش جمع آوري حمل ونقل اين نوع پسماندها و هدايت آنها به نزديک ترين محل بازيافت و امحاي اصولي آنها از جمله برنامه هاي آينده اين دفتر در جلوگيري از آلوده سازي محيط زيست و افزايش امکان بازگشت مواد موجود در پسماندها به چرخه صنعت است که خود به کاهش مصرف از منابع بکر کشور کمک مي کند.مديرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست، ادامه داد: هماهنگي هايي لازم براي استفاده از حاملان داراي مجوز رسمي از راهداري و حمل ونقل جاده اي و ايجاد امکان کاربرد فناوري هاي شناسايي و رديابي همچون، شناسايي با امواج راديويي و رديابي ماهواره اي براي محموله هاي پسماندهاي ويژه در حال انجام و در اين راستا با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مکاتبه صورت پذيرفته است.به گفته وي، با ايجاد اين امکانات هرگونه آلودگي زيست محيطي ناشي از حمل ونقل پسماندهاي ويژه تا محل امحا قابل رديابي است

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود