نانو محک بهبود
2-Amino-4H-chromene، Fe3O4 nanoparticles ، Malononitrile، Ultrasonic، Heterogeneous catalyst

Ultrasonic activated efficient synthesis of chromenes using amino-silane modified Fe3O4 nanoparticles: A versatile integration of high catalytic activity and facile recovery

Ultrasonic activated efficient synthesis of chromenes using amino-silane modified Fe3O4 nanoparticles: A versatile integration of high catalytic activity and facile recovery

Keywords :2-Amino-4H-chromene، Fe3O4 nanoparticles ، Malononitrile، Ultrasonic، Heterogeneous catalyst


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود