نانو محک بهبود
Magnetic nanoparticles supported imidazolium-based ionic liquids as nanocatalyst in microwave-mediated solvent-free Biginelli reaction

Magnetic nanoparticles supported imidazolium-based ionic liquids as nanocatalyst in microwave-mediated solvent-free Biginelli reaction

Magnetic nanoparticles supported imidazolium-based ionic liquids as nanocatalyst in microwave-mediated solvent-freeBiginelli reaction

 

Keywords: Biginelli reaction  Microwave irradiation  Dihydropyrimidinone  Magnetic nanoparticles  Solvent-free  Imidazolium ionic liquid  Biological applications

 


PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود