نانو محک بهبود
Efficient synthesis of 2-aryl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in thepresence of nanocomposites under microwave irradiation

Efficient synthesis of 2-aryl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in thepresence of nanocomposites under microwave irradiation

Efficient synthesis of 2-aryl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in thepresence of nanocomposites under microwave irradiationفایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود