نانو محک بهبود
Microwave accelerated synthesis of 2-aryl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in the present of nanocomposites

Microwave accelerated synthesis of 2-aryl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in the present of nanocomposites

Microwave accelerated synthesis of 2-aryl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones in the  present of nanocomposites


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود