نانو محک بهبود
Brønsted acidic ionic liquid based magnetic nanoparticles: a new promoter for the Biginelli synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)- ones/thiones

Brønsted acidic ionic liquid based magnetic nanoparticles: a new promoter for the Biginelli synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)- ones/thiones

Brønsted acidic ionic liquid based magnetic nanoparticles: a new promoter for the Biginelli synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-
ones/thiones


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود