نانو محک بهبود
A magnetic nanoparticle supported Ni2,-containing ionic liquid as an efficient nanocatalyst for the synthesis of Hantzsch 1,4-dihydropyridines in a solvent-free dry-system

A magnetic nanoparticle supported Ni2+-containing ionic liquid as an efficient nanocatalyst for the synthesis of Hantzsch 1,4-dihydropyridines in a solvent-free dry-system

A magnetic nanoparticle supported Ni2+-containing ionic liquid as an efficient nanocatalyst for the synthesis ofHantzsch 1,4-dihydropyridines in a solvent-free
dry-systemفایل PDF

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود