نانو محک بهبود
Biginelli reaction on Fe3O4–MWCNT nanocomposite: excellent reactivity and facile recyclability of the catalyst combined with ultrasound irradiation

Biginelli reaction on Fe3O4–MWCNT nanocomposite: excellent reactivity and facile recyclability of the catalyst combined with ultrasound irradiation

Biginelli reaction on Fe3O4–MWCNT nanocomposite excellent reactivity and facile recyclability of the catalyst combined with ultrasound irradiation


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود