نانو محک بهبود
Co3O4-decorated carbon nanotubes as a novel efficient catalyst in the selective oxidation of benzoins

Co3O4-decorated carbon nanotubes as a novel efficient catalyst in the selective oxidation of benzoins

Co3O4-decorated carbon nanotubes as a novel efficient catalyst in the selective oxidation of benzoins


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید