نانو محک بهبود
Sulphamic acid-functionalized magnetic Fe3O4 nanoparticles as recyclable catalyst for synthesis of imidazoles under microwave irradiation

Sulphamic acid-functionalized magnetic Fe3O4 nanoparticles as recyclable catalyst for synthesis of imidazoles under microwave irradiation

Sulphamic acid-functionalized magnetic Fe3O4 nanoparticles as recyclable catalyst for synthesis of imidazoles under microwave
irradiation


PDF مقاله

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید

نانو,محک,بهبود نانو,محک,بهبود